Pieteikties jaunumu saņemšanai

Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz internetveikala eveikals.rgk.lv (turpmāk – E-veikals) lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk E-veikalā piedāvātās preces vai citādi izmanto E-veikala pakalpojumus.
1.2. Pārdevējs ir E-veikala un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģistrācijas Nr.42403012397, juridiskā adrese: Rīgas iela 22, Rēzekne, LV-4601, un biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601.
1.3. Pircējs ir fiziska persona, kas iepērkas E-veikalā vai izmanto citus E-veikala pakalpojumus. Izmantot E-veikalu un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.
1.4. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties E-veikalā.
1.5. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces E-veikalā, Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksā par precēm un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un (priekšapmaksas gadījumā) maksājums ir saņemts.
1.6. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties E-veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
1.7. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.
1.8. Ievērojot E-veikala sistēmas tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.
1.9. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos E-veikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto E-veikalu, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt E-veikala darba stabilitātei vai drošībai.
1.10. Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt E-veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.


2. Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1. Lai varētu izmantot E-veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējs var izvēlēties reģistrēties E-veikalā, aizpildot reģistrācijas anketu vai veikt pasūtījumu nereģistrējoties. Reģistrācijas anketā/veicot pasūtījumu bez reģistrācijas, ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, tālruņa numurs, citi preču piegādei svarīgi dati.
2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircējs ir reģistrējies un Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus, tiem mainoties).
2.3. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju.
2.4. Reģistrējoties Pircējs iegūst individuālus pievienošanās datus (lietotājvārdu un paroli). Pircējs apņemas tos uzglabāt drošā vietā un neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta E-veikalā, pievienojoties ar individuālu Pircēja vārdu un paroli.
2.5. Ja E-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojas E-veikalam tīmeklī, izmantojot Pircēja pievienošanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē pievienošanās datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti E-veikala vietnē.
2.6. Veicot reģistrāciju, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu;
2.7. Reģistrējoties un akceptējot Noteikumus Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim Noteikumos minētajiem mērķiem atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot E-veikalu un izmantojot tā pakalpojumus.
2.8. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
2.7. Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no pirkuma līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus E-veikala pakalpojumus.
2.8. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai saņemot Pircēja piekrišanu.
2.9. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot E-veikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu un izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekš šajā punktā minētos Pārdevēja partnerus, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.
2.10. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
2.11. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja reģistrācijas E-veikalā laikā sniegtie personas dati tiks glabāti divus gadus pēc Pircēja pēdējās pievienošanās E-veikala sistēmai. Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus.
2.12. Iesniedzot attiecīgu lūgumu Pārdevējam, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot to glabāšanu), ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Noteikumus.


3. Preču pasūtīšana

3.1.Veicot pasūtījumu, obligāti jānorāda preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu un telefona numuru;
3.2.Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem;


4. Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi

4.1. Preču cenas E-veikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar iekļautu PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā E-veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.
4.2. Sveramo preču cena izveidotajā pasūtījumā tiek aprēķināta pēc Pircēja norādītā preces daudzuma (svara). Pārdevējs rūpēsies, lai reālais preces svars maksimāli atbilstu Pircēja pasūtītajam svaram, bet Pārdevējs negarantē tā precīzu atbilstību. Ja Preces reālais svars būs lielāks par pasūtīto Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai saskaņotu svaru un maksājamo summu. Katrā ziņā Pārdevējs garantē, ka bez Pircēja piekrišanas reālais preces svars nebūs lielāks un Pircējam nebūs papildus jāpiemaksā. Ja preces cena par reālo piegādātās preces svaru ir mazāka par Pircēja samaksāto, starpību Piegādātājs atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā 7(septiņu) darbdienu laikā pēc preču piegādes.
4.3. Pircējs norēķinās par precēm priekšsamaksas veidā caur internetbanku vai veicot skaidras naudas maksājumu, preču pieņemšanas – nodošanas brīdī.
4.4. Pircējam izvēloties veikt apmaksu internetbankā, saskaņā ar Pircēja pasūtījumu tiek sagatavots priekšapmaksas rēķins un nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pastu. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā.
4.5. Izvēloties veikt priekšapmaksu, Pircējam par pasūtītajām precēm ir jāsamaksā nekavējoties, ne vēlāk kā vienas stundas laikā kopš pasūtījuma veikšanas. Šadā gadījumā pasūtījums tiek izpildīts tikai pēc priekšapmaksas saņemšanas. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta un ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos.
4.6. Pārdevējs ir tiesīgs, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm vienas stundas laikā kopš pasūtījuma veikšanas, gadījumā, ja Pircējs ir izvēlējies veikt priekšapmaksu.
4.7. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā E-veikalā norādītās preču cenas. Pasūtījuma summa ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.
4.8. Pārdevējs nosaka, ka minimālais preču groza lielums, t. i. minimālā pasūtījuma summa ir EUR 25 (divdesmit pieci eiro). Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt minimālo preču groza lielumu, t. i., minimālo summu, pēc kuras sasniegšanas tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Par piemērojamo minimālo pirkuma summu Pircējs tiek informēts E-veikala sadaļā “Kā iepirkties?” un pasūtījuma noformēšanas laikā.


5. Preču piegāde

5.1. Preces tiek piegādātas visā Latvijas teritorijā. E-veikals pieņem pasūtījumu tikai tad, ja ievadītā piegādes adrese ietilpst noteiktajā teritorijā. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers).
5.2. Par preču piegāde tiek veikta bez maksas. Pasūtījuma veikšanas brīdī Pircējs precīzi norāda piegādes adresi, un izvēlas vienu no iespējamiem piedāvātajiem piedādes datumiem.
5.3. Pārdevējs var atteikties no preču piegādes vai pārcelt preču piegādes datumu, iepriekš telefoniski un rakstiski brīdinot pircēju, ja rodas neparedzēti gadījumi, kad preču piegāde nav iespējama transportlīdzekļa tehnisku bojājumu dēļ, sliktu laikapstākļu (vētra, lietus, sniegputenis un tamlīdzīgi) vai neizbraucamu brauktuves daļu dēļ.
5.4. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Pircēju apkalpojošajā veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preces, piegādāt mazāku preču daudzumu.
5.5. Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci. Pircējs šo starpību var atstāt E- veikalā avansa veidā vai arī pieprasīt to pārskaitīt uz savu bankas kontu. Minētais pārskaitījums tiek veikts 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc preču piegādes.
5.6. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pircējam ir jāpieņem preces pašam. Ja pasūtītās preces saņems nevis Pircējs pats, bet cita persona, pasūtījumā ir jānorāda saņēmēja vārds un uzvārds.
5.7. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u.c.), preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, ja ir veikta priekšapmaksa.
5.8. Pārdevējs piegādā Pircējam preces pasūtījumā izvēlētajā laika posmā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.
5.9. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
5.10. Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtījumam.
5.11. Ja Pircējs pamana, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.
5.12. Ja preču saņemšanas laikā Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam ir nekavējoties Pārdevēja pārstāvja (kurjera) klātbūtnē piegādes dokumentā jāveic attiecīgas atzīmes un jāinformē par to Pārdevējs, nosūtot attiecīgu ziņojumu uz E-veikalā norādīto e-pastu vai sazinoties pa E-veikala norādīto tālruni.
5.13. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē (pārdevēja eksemplārā), ja preces piegādātas ar nokavējumu vai ja bojāta iepakojuma uzlīme, un atgrieztu pavadzīmes eksemplāru kurjeram.
5.14. Ja Pircējs nav nodrošinājis 5.13. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.


6. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

6.1. Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.
6.2. Preces tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.


7. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ

7.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma E-veikalā) 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
7.1.1. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
7.1.2. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.
7.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs sazinās ar Pārdevēju, izsaka vēlmi izmantot attiekuma tiesības. Pārdevējs uz Pircēja norādīto e-pastu nosūta Attiekuma veidlapu, ko Pircējs aizpilda un paraksta, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, un nosūta Pārdevējam uz e-pastu un šādu adresi: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601.
7.3. Pircējs pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas nogādā un atdod preci (ja tā ir piegādāta) Pārdevēja adresē Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601 vai Rīgas iela 22, Rēzekne, LV – 4601. Atteikumu var iesniegt arī Piegādes adresē kopā ar preci. Visus atpakaļatgriešanas tiešos izdevumus sedz Pircējs, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta 9.daļu.
7.4. Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, 7 (septiņu) darbdienu laikā pēc preces pieņemšanas.
7.5. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu.
7.6.. Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošu preci Pircējs iesniedz, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” Pārdevēja biroja adresē: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601.
7.7. Izdevumus neabilstošu preču nogādei līdz Pārdevējam sedz Pārdevējs, ja Pircējs vēlas atdot preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram).


8. Informācijas apmaiņa

8.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.
8.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot E-veikala sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.


9. Beigu noteikumi

9.1. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
9.2. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzejam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
9.3. Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.